Algemene verkoopvoorwaarden

HELIA PLASTIC COLOR NV | A KAISER COMPANY
Industrielaan 10, B-9320 Erembodegem 
België


1. Algemeen


Elke bestelling geplaatst door de koper geldt als aanvaarding, zonder voorbehoud, van de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper. De koper zal enige afwijking van de  algemene  verkoopsvoorwaarden  van  de  verkoper  slechts  kunnen  inroepen  voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de verkoper aanvaard werd.


2. Totstandkoming van de overeenkomst


2.1. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer, na ontvangst van  een  opdracht, de verkoper schriftelijk heeft bericht de opdracht aan te nemen binnen de eventueel door de koper gestelde termijn.


2.2. Indien de verkoper bij het doen van een aanbod een termijn heeft gesteld voor het aannemen ervan, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de koper vóór het verlopen van deze termijn schriftelijk bericht heeft het aanbod aan te nemen, met dien verstande evenwel, dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen wanneer dit bericht niet binnen een week na verloop van deze termijn is binnengekomen.


2.3. De wijzigingen aan het aanbod van de verkoper aangebracht zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd. Alle bestellingen langs een tussenpersoon moeten door de verkoper rechtstreeks aan de koper worden bevestigd.


3. Tekeningen en beschrijvingen


3.1. De gewichten, afmetingen, apaciteiten en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties,  afbeeldingen  en  prijslijsten hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden
slechts, voor zover de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst.


3.2. De vóór of na de totstandkoming der overeenkomst aan de koper ter hand gestelde tekeningen en technische beschrijvingen, op grond waarvan de gehele of gedeeltelijke fabricage mogelijk is, blijven het uitsluitend eigendom van de verkoper. Zij mogen zonder toestemming van de verkoper niet door de koper worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden.
Zij zijn evenwel het eigendom van de koper:


a) indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen, of


b) indien zij betrekking hebben op een, van de uitvoeringsovereenkomst onderscheiden, voorafgaande ontwikkelingsovereenkomst, waarin de verkoper zich niet het eigendomsrecht heeft voorbehouden.


3.3. De vóór of na de totstandkoming van de overeenkomst door de koper aan de verkoper ter hand gestelde tekeningen en technische beschrijvingen, op grond waarvan de gehele of gedeeltelijke fabricage mogelijk is, blijven het uitsluitend eigendom van de koper. Zij mogen zonder toestemming van de koper niet door de verkoper worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden.


3.4. De matrijzen, volledig door de koper betaald en ter beschikking gesteld aan de verkoper, blijven eigendom van de koper maar mogen de fabriek van de verkoper niet  verlaten. De kost van het onderhoud of de kost van herstellingen aan deze matrijzen, is ten laste van de koper.


4. Verpakking en hoeveelheden


4.1. Tenzij anders is overeengekomen, worden de prijzen geacht te gelden voor verpakte goederen.


4.2. De bestelde hoeveelheden zullen zo goed als mogelijk nageleefd worden. De verkoper behoudt zich het recht voor meer of minder dan deze hoeveelheden te leveren al naargelang de productie oplevert, met een maximale afwijking van 10 % t.o.v. de bestelde hoeveelheid.


5. Controle


De koper is gehouden om de goederen te controleren bij afhaling ervan of, ingeval de verkoper gelast is met het transport, onmiddellijk bij de levering teneinde zich te vergewissen van de conformiteit met de bestelling en teneinde onmiddellijk op de leveringsbon de eventuele conformiteitsgebreken of afwijkende hoeveelheden te vermelden. Het afhalen van de goederen of de ondertekening van de leveringsbon zonder omstandig protest geldt als aanvaarding van de goederen en/of de geleverde hoeveelheid.


6. Overgang van risico


6.1. De goederen worden FOB (Incoterms 2010) verkocht en definitief in ontvangst genomen, zelfs indien zij franco moeten worden verzonden.


6.2. De verkoper moet de koper schriftelijk de datum opgeven, waarop hij de goederen in ontvangst moet nemen. De mededeling aan de koper moet tijdig genoeg geschieden om de koper in de gelegenheid te stellen de nodige maatregelen te treffen.


6.3. De goederen reizen op risico van de koper.


7. Eigendomsvoorbehoud


7.1. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 6, blijven de goederen eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs.


7.2. De koper verbindt er zich toe voor de algehele betaling de goederen niet aan derden over te dragen. Indien hij desalniettemin de goederen toch aan een derde overdraagt, zal hij gehouden zijn om aldus bekomen schuldvorderingen aan de verkoper over te dragen.


8. Leveringstermijnen


8.1. Tenzij anders is overeengekomen, loopt de levertijd vanaf de laatste van de volgende data:


a) de dag van de totstandkoming der overeenkomst als omschreven in artikel 2


b) de dag waarop de verkoper een termijnbetaling ontvangt, indien een termijnbetaling vóór het begin van de fabricage is bedongen.


8.2. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de in de overeenkomst genoemde leverings-termijnen slechts een schatting: een eventuele vertraging kan nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.


8.3. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt op het ogenblik dat zij ter beschikking werden gesteld door de verkoper, mag hij niettemin de vervaldag die normaal werd vastgelegd voor de betalingen aan de levering verbonden, niet uitstellen. De verkoper voorziet in de opslag van de goederen voor rekening en risico van de koper. Indien de koper dit verzoekt, zorgt de verkoper, voor rekening van de koper, voor de verzekering der goederen.


9. Prijzen en betalingen


9.1. Alle betalingen geschieden in EURO of in de munt voorzien in de overeenkomst.


9.2. De brutoprijzen in onze brutoprijslijst zijn niet-bindende prijsaanbevelingen die meermaals per jaar kunnen herzien worden. Zij staan vermeld in EURO excl. BTW. Producten geproduceerd uit messing of andere metalen zijn onderhevig aan sterke prijsschommelingen. De prijs voor dergelijke producten kan opgesplitst zijn in een vast gedeelte en een % materiaaltoeslag dat om de 3 maand aanpasbaar is in functie van de schommelingen van de gemiddelde MS noteringen van de voorbije 3 maand.


9.3. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen op 30 dagen factuurdatum en zonder korting betaalbaar te rekenen vanaf de dag volgend op die:
1° van de ontvangst door de koper van de factuur of een gelijkwaardig verzoek tot betaling, of
2° van de ontvangst van de goederen of diensten, indien de datum van ontvangst van de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling niet vaststaat of indien de koper de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling eerder ontvangt dan de goederen of diensten, of
3° van de aanvaarding of controle ter verificatie van de conformiteit van de goederen of diensten met de overeenkomst, indien de wet of de overeenkomst  voorziet in een procedure voor aanvaarding of controle en indien de koper de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling ontvangt vóór of op de datum waarop de aanvaarding of controle plaatsvindt.


Er wordt géén korting toegestaan voor contante betalingen.


Wanneer de koper niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke hieraan, binnen de wettelijke betalingstermijn, heeft de verkoper vanaf de daarop volgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt. De referentie-interestvoet is de interestvoet die door de Europese Centrale Bank wordt toegepast voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie zoals gedefinieerd door de wet van 2 augustus 2002.


De verkoper heeft bovendien, wanneer de koper niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke hieraan, binnen de wettelijke betalingstermijn, onverminderd zijn recht op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, recht op een schadeloosstelling door de koper voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand. Deze schadeloosstelling bedraagt 10 % van het te vorderen bedrag met een minimum
van 100 EURO.


Het feit dat er interesten bedongen worden, verhindert niet dat de betalingen eisbaar zijn op hun vervaldag.


9.4. Alle huidige en toekomstige belastingen, en bijkomende heffingen en kosten, van welke aard ook, verbonden aan de verkoop zijn ten laste van de koper.


9.5. Op facturen met een bedrag kleiner dan 50 EURO wordt een forfaitaire admini- stratiekost aangerekend van 10 EURO.


10. Financiële waarborgen


De verkoper behoudt zich het recht voor om, indien het na het sluiten van de overeen komst maar voor de totale betaling van de prijs blijkt dat het krediet van de koper in het gedrang komt of wanneer zijn kredietwaardigheid vermindert (en namelijk in volgende gevallen: het vragen van betalingstermijnen, protest, het beslag op het geheel of een deel van de goederen van de koper op vraag van een schuldeiser, vertraging in de betalingen aan RSZ, enz.), deze garantie te eisen die hij nodig acht voor de goede uitvoering van de verbintenissen, zelfs na de levering van goederen. Hiervoor is geen enkele ingebrekestelling vereist.


11. Ontbindend beding


Zo een factuur niet wordt betaald op haar vervaldag, of in geval van toepassing van artikel 10, zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn doordat de verkoper hiertoe zijn wil te kennen geeft bij aangetekend schrijven en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. De verkoper heeft in dit geval het  recht  de  geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken. Daarenboven zal een schadevergoeding van 15 % van de prijs, met een minimum van 100 EURO verschuldigd zijn.


12. Waarborg


12.1. De verkoper verbindt zich er toe alle onbetwistbare verborgen gebreken (aan de goederen zelf) die niet het gevolg zijn van overmacht, van een foutieve tussenkomst van de koper of van derden, te verhelpen door vervanging of herstelling.
Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die blijken gedurende één jaar na  de  indienstneming; deze wordt vermoed te zijn geschied 30 dagen nadat de goederen ter beschikking zijn gesteld in de fabrieken indien de levering in België is geschied en 45 dagen indien de levering in het buitenland is geschied. De verkoper wordt eigenaar van de vervangen onderdelen. Deze stukken worden teruggestuurd op kosten van de koper.


12.2. De verkoper zal buiten hetgeen bepaald is in punt 12.1 tot geen enkele andere garantie of schadevergoeding gehouden zijn. Met name zal de verkoper niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding voor eventuele schade aan bedrijfsmatig gebruikte goederen of voor verliezen verbonden aan de professionele activiteit van de koper of de personen waarvoor hij uit hoofde van art. 1384 BW aansprakelijk gesteld wordt.


12.3. Tevens zal de verkoper niet gehouden zijn tot vergoeding van deze schade op basis van extracontractuele gronden. Wat  lichamelijke schade en schade aan privé-goederen betreft, zal de verkoper niet gehouden zijn tot schadevergoeding.


12.4. De koper zal de verkoper vrijwaren tegen alle aanspraken of vorderingen die derden tegen hem zouden kunnen richten op grond van schade die bepaald is in punt 12.3. Indien het gaat om een fabricatie volgens een plan of met een matrijs door de koper geleverd, zal de waarborg in elk geval beperkt blijven tot een strikte uitvoering van de stukken volgens de aanduiding van deze plannen of met de ter beschikking gestelde matrijs.


13. Verzendkosten


13.1. De prijzen gelden voor leveringen af fabriek, bij afname van complete, gesloten omverpakkingskartons. In uitzonderlijke gevallen kunnen omverpakkings-kartons opengemaakt worden om deelverpakkingen of eenheden te leveren. In deze gevallen wordt de groothandelskorting verminderd met 10 %.

13.2. Leveringen in België worden franco geleverd vanaf een bedrag van 350 EURO. Voor leveringen in België van minder dan 350 EURO wordt de vrachtkost aangerekend. Verzendkosten voor leveringen naar het buitenland zijn ten laste van de klant. De goederen worden af fabriek of FOB verkocht. Leveringen op europalletten dienen omgeruild te worden, zoniet wordt een bedrag aangerekend van 10 EURO per europallet.

14. Bevrijdende omstandigheden


14.1. Als bevrijdende omstandigheden gelden, indien zij zich voordoen na de totstand-koming der overeenkomst en de uitvoering daarvan verhinderen: arbeidsconflicten en alle overige omstandigheden, zoals brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, verbod op deviezenoverdracht, opstand, tekort aan vervoermiddelen, algemene  schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik, indien deze overige omstandigheden zich voordoen buiten de wil van partijen.


14.2. De partij die zich op de bovenvermelde omstandigheden beroept, moet de andere partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.


14.3. Het ontstaan van één van deze omstandigheden ontneemt alle aansprake-lijkheid zowel van de verkoper als van de koper.


15. Toepasbare wet


De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst, tenzij de partijen er anders over beslist hebben.


16. Bevoegde rechtbanken


In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd. De verkoper behoudt zich echter het recht voor het geschil te brengen voor de rechtbanken van de maatschappelijke zetel of van eender welke exploitatiezetel van de koper.
 

 

V1.0-20180212 / 2018-10-30

Download