Algemene inkoopvoorwaarden

1. KAISER-GROUP
   
1.1 KAISER-Groep bestaat uit de volgende ondernemingen:

 
KAISER GmbH & Co. KG
Ramsloh 4, D-58579 Schalksmühle
Duitsland
 

AGRO AG | A KAISER COMPANY
Korbackerweg 7, CH-5502 Hunzenschwil
Zwitserland


PLASTIC COLOR NV | A KAISER COMPANY
Industrielaan 10, B-9320 Erembodegem
België


ATTEMA B.V. | A KAISER COMPANY
Schelluinsestraat 1, NL-4203 NJ GORINCHEM
Nederland


2. Algemeen


2.1 Voor alle bestellingen van PLASTIC COLOR NV (PLASTIC COLOR) gelden enkel de hier vermelde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De voorwaarden van de verkoper (“leverancier”) die vermeld staan in zijn algemene handelsvoorwaarden of orderbevestiging, zijn ondergeschikt aan de hier vermelde voorwaarden. Onvoorwaardelijke aanvaarding van de opdrachtbevestigingen of leveringen impliceert geen erkenning van dergelijke voorwaarden.


2.2 Bij de eerste levering volgens de hier vermelde inkoopvoorwaarden erkent de leverancier de geldigheid van de voorwaarden voor deze en alle volgende bestellingen.


2.3 Bestellingen en orders zijn bindend als ze schriftelijk geplaatst of schriftelijk bevestigd werden. De hier vermelde algemene inkoopvoorwaarden zijn doorslaggevend voor alle gevallen die niet het onderwerp zijn van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen PLASTIC COLOR en de verkoper (“leverancier”).


2.4 De hier vermelde algemene inkoopvoorwaarden zijn algemeen geldig onder voorbehoud van de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van andere voorwaarden door PLASTIC COLOR. De aanvaarding van een levering kan in geen enkel geval gelijkgesteld worden met een goedkeuring van de voorwaarden van de leverancier. 


3. Offertes


3.1 Het opmaken en bezorgen van een offerte aan PLASTIC COLOR is gratis.


3.2 De offertes worden opgemaakt volgens de offerteaanbesteding. Een eventuele afwijking van de aanbesteding moet door de leverancier duidelijk aangegeven worden.


3.3 Zolang de bestelling niet geplaatst is, kan PLASTIC COLOR zich te allen tijde en zonder enige schadevergoeding uit de onderhandelingen terugtrekken.


4. Bestellingen


4.1 Een bestelling is pas geldig als er een officiële, schriftelijke orderbevestiging van PLASTIC COLOR is. De vermelde prijzen zijn vaste prijzen. Mondeling overgemaakte bestellingen, overeenkomsten en wijzigingen zijn pas geldig als ze ook schriftelijk bevestigd zijn.


4.2 Indien niet anders overeengekomen, moet elke bestelling binnen de vijf werkdagen schriftelijk bevestigd worden. De bevestiging moet op alle vlakken overeenkomen met de bestelling. Er is dus pas sprake van een contract na ontvangst van de orderbevestiging.


4.3 Bevestigt de leverancier niet schriftelijk binnen de bovengenoemde termijn, dan wordt de bestelling beschouwd als bevestigd.


5. Levertermijn en uitstel


5.1 De aard, de omvang en het tijdstip van levering resp. dienstverlening worden in de bestelling vastgelegd. Afwijkingen moeten schriftelijk goedgekeurd worden door PLASTIC COLOR. De leverancier moet de verzendingsvoorschriften van PLASTIC COLOR en de expediteur resp. vrachtvervoerder respecteren. Op alle zendnota’s, brieven en rekeningen worden de bestel- en artikelnummers van PLASTIC COLOR vermeld. De transportkosten incl. verpakkings-, verzekerings- en andere kosten zijn voor rekening van de leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.


5.2 De op de bestellingen vermelde levertijden of –termijnen zijn bindend en refereren aan de plaats van levering. Het is de plicht van de leverancier om dreigende en gekende vertragingen onmiddellijk tegen te gaan en PLASTIC COLOR hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.


5.3 PLASTIC COLOR heeft het recht om goederen die niet geleverd werden binnen de levertermijn vermeld bij bestelling te weigeren en ze op kosten en risico van de leverancier terug te sturen of bij derden op te slaan.


5.4 In geval van een vertraging heeft PLASTIC COLOR het recht om voor elke begonnen week dat de goederen te laat geleverd worden een bedrag op te eisen ten bedrage van 1% (procent) van de overeengekomen aankoopprijs met een maximum van 10% (procent) van het totale bedrag. Deze contractuele boetes komen bovenop de schade die PLASTIC COLOR hierdoor zou kunnen leiden. PLASTIC COLOR behoudt zich in dergelijke gevallen het recht voor een schadevergoeding te eisen.


6. Levering en eigendomsoverdracht


6.1 De bestellingen zijn onderworpen aan de internationale leveringsvoorwaarden Incoterms 2000.


6.2 De eigendomsoverdracht vindt plaats bij de risico-overdracht.


6.3 PLASTIC COLOR behoudt zich het recht voor om leveringen met beschadigde verpakking, ontbrekende markeringen of ontbrekende documentatie of niet-schriftelijk overeengekomen deelleveringen of leveringen vooraf te weigeren.


6.4 PLASTIC COLOR behoudt zich het recht voor om de verpakking aan de leverancier terug te geven tegen overeenkomstige schadevergoeding.


7. Kwaliteit en controle


7.1 De leverancier garandeert dat de goederen voldoen aan de voorgelegde lastenboeken en geldende normen en dat ze technisch up-to-date zijn.


7.2 PLASTIC COLOR behoudt zich het recht voor de goederen onmiddellijk na levering op duidelijke en zichtbare gebreken te controleren en pas dan te aanvaarden. In geval van bezwaren kunnen de kosten voor de controle en de vervangende levering op de leverancier verhaald worden. Elk gebrek moet binnen de 14 dagen na vaststelling gemeld worden. Tijdens de garantieperiode ziet de leverancier af van het bezwaar van latere melding van verborgen gebreken.


7.3 Voor de afmetingen, gewichten en aantallen van een levering zijn de waarden die bij de goederenontvangst vastgesteld werden bindend.


8. Uitvoercontrole en invoerrechten


8.1 Voor goederen moet het nummer voor het douanetarief van het land van herkomst vermeld worden. Preferentiële oorsprongsbewijzen en conformiteitsverklaringen en -kentekens van het land van oorsprong moeten uit eigen beweging voorgelegd worden.


9. Betalingsvoorwaarden


9.1 Rekeningen moeten onder vermelding van bestel- en artikelnummers onmiddellijk na verzending van de goederen opgemaakt worden. De omzetbelasting moet afzonderlijk vermeld worden.


9.2 De betaling gebeurt volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden en onder voorbehoud van correcte levering en juistheid van prijs en berekening. Bij het vaststellen van een gebrek dat onder de garantie valt, heeft PLASTIC COLOR het recht de betaling uit te stellen tot aan de garantieplicht voldaan is.


10. Garantie


10.1 De garantieplicht van de leverancier is conform de wettelijke voorschriften voor zover niets anders vermeld. De leverancier stelt PLASTIC COLOR op eerste verzoek vrij van alle aanspraak die door een derde partij gemaakt wordt omwille van gebreken, beschadiging van het octrooirecht van derden of beschadiging van de levering op basis van het principe dat degene die de schade veroorzaakt hiervoor moet opkomen. De leverancier garandeert dat er een gepaste verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid werd afgesloten.


10.2 De door PLASTIC COLOR doorgevoerde controles doen in geen geval iets af van of beperken in geen geval de verantwoordelijkheid van de leverancier om producten te leveren die overeenstemmen met de door PLASTIC COLOR opgegeven specificaties.


10.3 PLASTIC COLOR kan tijdens de volledige garantieperiode klacht indienen. De garantietermijn bedraagt 24 maanden vanaf levering. Als de wettelijke garantietermijn langer is, dan is deze geldig. Voor vervangen of herstelde onderdelen begint de garantietermijn opnieuw bij levering. De garantie omvat effectieve of juridische gebreken van de goederen en het ontbreken van gegarandeerde of veronderstelde eigenschappen.


10.4 Bij een levering die gebreken vertoont, heeft de leverancier de keuze om PLASTIC COLOR gratis vervanging te bieden, een korting toe te kennen volgens de wettelijke voorschriften met betrekking tot kortingen of het gebrek gratis te herstellen. In dringende gevallen heeft PLASTIC COLOR na overleg met de leverancier het recht om op kosten van de leverancier zelf de gebreken te herstellen, de gebreken door een derde partij te laten herstellen of op een andere manier voor vervanging te zorgen. Hetzelfde geldt als de leverancier vertraging oploopt bij het vervullen van zijn garantieplicht.


10.5 Voor vervangingen en herstellingen is de leverancier op dezelfde manier en zonder beperkingen verantwoordelijk als voor de oorspronkelijke levering, dus ook voor de transportkosten, wegentaksen en werkuren. De garantietermijn voor vervangingsonderdelen begint ten vroegste op de dag dat het vervangstuk geleverd wordt.


10.6 De leverancier is verplicht om de toepasselijke kosten voor een terugroepactie op basis van het productgarantierecht te vergoeden. Een mededeling met betrekking tot stellingname wordt zo snel mogelijk vooraf door PLASTIC COLOR aan de leverancier meegedeeld.


11. Auteursrecht en geheimhouding


11.1 Alle rechten en documenten zoals tekeningen, technische documenten enz., die PLASTIC COLOR aan de leverancier vrijgeeft om de bestelling te kunnen behandelen, blijven eigendom van PLASTIC COLOR en moeten na het beëindigen van de handelsrelatie uit vrije wil en volledig teruggegeven worden.


11.2 De leverancier mag de documenten en alle hiermee gepaard gaande informatie enkel gebruiken om de bestelling te verwerken. Zonder schriftelijke toelating van PLASTIC COLOR heeft de leverancier niet het recht om op basis van de documenten en informatie producten te maken voor derden of dergelijke documenten en informatie te kopiëren of in gelijk welke vorm volledig of gedeeltelijk aan derde te overhandigen indien dat niet nodig is voor de verwerking van de bestelling. De documenten moeten met zorg bewaard worden.


12. Aansprakelijkheid / octrooirechten van derden


12.1 De leverancier stelt PLASTIC COLOR vrij van alle met de levering of de dienstverlening samenhangende aanspraken van derden op basis van productaansprakelijkheid en bescherming van de geestelijke eigendom en stelt PLASTIC COLOR volledig schadeloos.


13. Toepasbaar recht en bevoegde rechtbank


13.1 Onder voorbehoud van een andere overeenkomst, is enkel het Belgische recht bevoegd voor de in het handelscontract vastgestelde rechtsverhoudingen, met uitzondering van het Verdrag van Wenen over de internationale handel van 11 april 1980.


13.2 Bevoegde rechtbank Mechelen (België). PLASTIC COLOR heeft het recht om zich te beroepen op de hoofdzetel van de leverancier.


Salvatorische clausule:


Als afzonderlijke bepalingen in deze algemene inkoopvoorwaarden niet rechtsgeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen. Deze bepalingen moeten door beide partijen erkend worden en kunnen enkel gewijzigd worden door een gezamenlijke schriftelijke protestverklaring.Bornem, 29.03.2010

V1.0-20180207 / 2018-10-30

Download